26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%97

นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางนันทชพร ตั้งศุภจรูญนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดการ้อง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply