17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารที่ชำรุด วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply