17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0

ทำหน้าที่วิทยากร “ทักษะการเป็นผู้นำของลูกเสือช่อสะอาด” การฝึกอบรม “หลักสูตรแกนนำลุกเสือวิสามัญช่อสะอาด” รุ่นที่ 1/2564 คณะกรรมการพัฒนาลูกเสือเนตรนารวิสามัญ (พ.ส.น.อ) อาชีวศึกษาภาคกลาง วันที่ 18-19 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระบบออนไลน์ด้วย Google Meet

Leave a Reply