26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูวิชาช่างยนต์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ของแผนกวิชาช่างยนต์ แบบออนไลน์ วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุร

 

นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์ Line Meeting วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี งานครูที่ปรึกษา และหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี นิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาการบัญชี วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา17.30 น. ณ.ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผ่านระบบออนไลน์ Line Meeting วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานผ่านระบบออนไลน์ Line Meeting วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างยนต์ ผ่านระบบออนไลน์ Line Meeting วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

มอบป้ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันส่งมอบตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ บริษัท สหยูเนี่ยนโซจิรูชิ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุม บริษัทสหยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

 

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และบริษัท บ้านโซล่าเซลล์ จำกัด ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมพระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี