22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี โดยนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดลพบุรี นำโดย นางบุษยมาศ นิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดห้องประชุม / การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

Leave a Reply