22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81

เตรียมความพร้อม ตรวจเอกสารก่อนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอบใจน้องน้องเจ้าหน้าที่ ที่รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้

Leave a Reply