22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93

ตรวจเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด SAR 2563 ก่อนส่งต้นสังกัด วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply