16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3

นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.15 น. ณ แผนกช่างกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply