June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-open-house-2020-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad

งาน open house 2020 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธีเปิดนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยกิจกรรม การแข่งขันร้องเพลง การประกวดแผ่นพับ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม RC แผนกวิชา เพื่อเลือกเรียนได้ตรงตามสาขาวิชา การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นิทรรศการแผนกวิชา บริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ การฝึกอบรม 108 อาชีพ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ Check In Coffee

Leave a Reply