26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
159291439_146633004000408_977501070207165137_n

 

 

  • ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา บุญมี
  • ตำแหน่ง : ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย

 

 

  • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก  เดชผดุง
  • ตำแหน่ง : หัวหน้างานการบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.  จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
3.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4.  ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย