May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3

คณะผู้บริหาร และครู ที่ร่วมประชุมสรุปและพัฒนางานฯ จาก 4 จังหวัด เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply