May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

คณะผู้บริหาร หัวหน้างานทวิภาคี และครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง #นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผ่านระบบออนไลน์ เชื่อมโยงผ่าน Line meeting ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply