May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95

คณะผู้บริหาร ครู และอดีตผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก และชมห้องประวัติศาสตร์อินทร์บุรี สถานที่ที่รวบรวมผลการบริหารงานวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply