November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถางหญ้า ตัดต้นไม้ริมทาง และกำจัดเถาไม้เลื้อยบนกำแพงฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณริมรั้วหน้าแฟลตพักครู วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply