17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99-10-%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%99

ขอขอบคุณนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ที่ได้ติดต่อประสานงานกับทางบริษัท ทรายทอง จำกัด ขนทรายจำนวน 10 คันรถหกล้อ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply