24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอินทร์บุรี แห่งที่1 ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลกรทางการแพทย์ มาตรวจ โควิท 19 ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาเรือพาย ของวิลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply