June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติตอนเช้า และกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply