August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a5

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสา ทาสีรั้ววิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น บริเวณรั้วร้านกาแฟสด Check In Cafee วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply