26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81

นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานเปิด ชมรมวิชาชีพ แผนกช่างยนต์ ภายใต้โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 64 เวลา. 14.30 น. ณ.ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

Leave a Reply