24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธาน ประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่ และคนงาน เพื่อการเตรียมรองรับการประเมินความเสี่ยงจากกระทรวงสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี ในการเปิดการจัดการเรียนการสอน On site ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply