26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-vec-skills

การอบรมการใช้โปรแกรม VEC skills ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00-16.00 ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

Leave a Reply