August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80

การประเมินเพื่อขอหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางวนิดา บุญมี ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

Leave a Reply