May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฎิบัติหน้าที่ประเมินสถานศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ระดับภาคกลาง วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply