22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
1.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนครั้งที่ 1
2.การกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
3.การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,และนักการภารโรง,และยามรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply