16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80

นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาหารเเฟลต วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 31 มกรคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม1 ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

Leave a Reply