August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89

การประชุมและอบรมการใช้งานโปรแกรมช่วยจัดการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ( VEC Skills ) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ขอขอบคุณวิทยากร ครูประเสริฐศักดิ ศิริภาพ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

Leave a Reply