22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564 พิธธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย และศึกษาดูงานโครงการโคกหนองนาฯ วันพุธที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมรวมใจ อาคาร 1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply