17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ทำหน้าที่วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษายุคดิจิทัล กลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ไลฟ์รีสอร์ท ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply