17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84

การประชุมผู้บริหาร และครูแนะแนว ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการศึกษาต่อในสายอาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply