26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%99

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเสริมสร้างความรู้ ภายใต้โครงการ “รู้ทันโควิด -19” (covid-19) วันที่11 มกราคม 65 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply