16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ / ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 เรื่องการเดินทางไปราชการ และการใช้รถยนต์ ในวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply