26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปีนี้ผลกำไรไม่มากเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 วันที่ 10 มกราคม 65 เวลา 11.00 น. ณ.ห้องประชุม1ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply