June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92

การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี https://youtu.be/78XUFTQHeF4

Leave a Reply