May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการควบคุมงานโครงการจ้างก่อสร้างแฟลตพักครู เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามงาน วันที่ 25 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างแฟลต วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply