June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนการเรียน ปวส.ภาคสมทบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply