26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply