June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก (สมศ) สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ณโรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี พิธีเปิดโดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และทำหน้าที่วิทยากรในการวิเคราะห์ SAR

Leave a Reply