June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4 / 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco webex Meeting ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply