17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a

นางสาววรวรรณ สุข ศรีหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นประธานเปิด การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เชื่อมโยงโดยระบบ line meeting

Leave a Reply