17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-atk-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

การตรวจ ATK นักเรียนนักศึกษา กลุ่ม ที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ณ ณโดมอเนกประสงค์ พญาสิงห์บดี วิทยาลัยการอาชีพ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply