วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเปิดการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา นายเดชา จั่นบุญมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นำอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 2551-3 ส.ค. 2551 โดยมีนายเกษม อ่อนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน เป็นประธานในพิธีเปิด

นายเดชา จั่นบุญมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี กล่าวรายงานว่า วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดโครงการครั้งนี้ มีคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้นำอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ให้บริการตรวจเช็ค, ซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร, รถจักรยานยนต์, รถยนต์ อาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจเช็ค, ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้บริการฟรีไม่คิดค่าแรง
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ