May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง พบครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน และจ่ายเงินเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง พบครูที่ปรึ...

read more
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื...

read more
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับบริเวณริมถนนทางเข้าวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับบริเวณริมถนนทางเข้...

read more
การประชุมงานประชาสัมพันธ์และครูคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบป้าย

การประชุมงานประชาสัมพันธ์และครูคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบป้ายต่างๆ ในสถานศึกษา วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง...

read more