October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

งานพัสดุ


นายธราดล สุโยธา
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวหทัยวรรณ ร่างใหญ่
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวนาตยา ศรีดา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเจนจิรา ก้อนจ้าย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุเมธ พุ่มดอกแก้ว
หัวหน้างานพนักงานขับรถยนต์

นายชัยวัฒน์ สมคิด
รองหัวหน้างานพนักงานขับรถยนต์

นายขวัญชัย ฉัตรเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายพเยาว์ แก้วลอย
พนักงานขับรถยนต์
งานพัสดุ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุ  และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี                           
๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ 
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย