May 19, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวปฐมา จันทร์โชติเสถียร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวรวรรณ พินกฤษณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวรังษิยา พูลแสวง
พนักงานราชการ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางวรวรรณ พินกฤษณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์