October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
วันนี้ (13 ก.ย. 66) งานอาคารสถานที่ นำโดยนายอัครา แก้วกันไทย หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้ดำเนินการติดป้ายพุทธศาสนสุภาษิต 3 ภาษา เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการศึกษาธรรมะ รวมถึงการบริหารจิตและเจริญปัญญา ของบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังคณะทำงานจนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในนามของผู้รับผิดชอบโครงการฯ

วันนี้ (13 ก.ย. 66) งานอาคารสถานที่ นำโดยนายอัครา แก้วกันไทย หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ไ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ ภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลการปฎิบัติงานในสถานป...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึ...

read more