May 19, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ และการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (เซปักตะกร้อ) ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ และการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (เซปักตะกร้อ) ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขป...

read more