December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
มานิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น #ห้องเรียนอาชีพ พบการใช้งาน DLTV หนึ่งในโครงการพระราชดำริฯ ที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ทางการศึกษา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566

มานิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบการใช้งาน DLTV หนึ่งในโครงการพระราชดำริฯ ที่ยังใช้งานอยู่ในป...

read more
การประชุมร่วมระหว่าง ACTED วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับผู้พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทยเมียนมา รายวิชาใหม่ผลิตภัณฑ์จากผ้าและสิ่งทอ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ microsoft team วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

การประชุมร่วมระหว่าง ACTED วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เพื่อปรึกษาหารือ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น #ห้องเรียนอาชีพ ครูภัคภากร แสนทวีสุข วิชาคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ นางสาวนฤมล มีประเ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น #ห้องเรียนอาชีพ ครูหทัยวรรณ ร่างใหญ่ วิชางานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ นางสาวนฤมล มีประเ...

read more