December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูที่ปรึกษาโครงงานฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคกลาง

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูที่ปรึกษา...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การเขียนแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการและมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาช...

read more
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงก...

read more