June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%ab

อาชีวะแบบบูรณาการ กับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การสอนโดยมุ่งเน้นภาคปฏิบัติประชุมฝ่ายบริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา เรื่องการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอน และ การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply