June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษายุคดิจิทัล กลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ไลฟ์รีสอร์ท ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply