May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81

ผู้ปกครองและนักเรียนเก่า แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ขอพบเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียน วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply